PROJEKTIRANJE

Nudimo vam izdelavo kompletne projektne dokumentacije za vse vrste objektov od stanovanjskih, poslovnih, industrijskih, skupaj z vodenjem celotnega upravnega postopka.

IDEJNA ZASNOVA
Namen IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev, ki so potrebni za izdelavo projektne dokumentacije za PGD
IDEJNI PROJEKT
Namen IDP je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del
PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Namen PGD je pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt, ni pa namenjen za samo gradnjo objekta
PROJEKT ZA IZVEDBO
Namen PZI je izdelava vseh potrebnih načrtov, detajlov in popisov za gradnjo. Zakonodaja določa, da je na gradbišču potrebno imeti ves čas gradnje na vpogled en izvod gradbenega dovoljenja PGD in en izvod projekta za izvedbo PZI ali vsaj za tista dela katera se trenutno izvajajo
PROJEKT IZVEDENIH DEL
Namen PID je pridobitev uporabnega dovoljenja